Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Değerli Müşterimiz,

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği, Arosel Gıda Katkı Maddeleri ve Mak. San. Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi kişisel verilerinin işlenmesine yönelik uygulamalarımız ve bu husustaki haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda, işbu Bilgilendirme Metni’ni Kanun’un 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddesi’nde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” hususlarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırladık.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?

 Şirketimiz ile paylaştığınız;

  • Kimlik verileriniz (ad-soyad, doğum tarihi gibi)
  • İletişim verileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi)
  • Finans verileriniz (ödeme bilgileri, banka hesap bilgisi, kart bilgileri, vergi dairesi ve numarası gibi)
  • Müşteri işlem bilgileriniz (kısa ID, işlem ID, kargo bilgileri, uygulama ID, sipariş bilgisi, ödeme detayı, sipariş numarası, ürün numarası gibi)

ile sınırlı kişisel verileriniz, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve yine, yasal düzenlemelerde belirtilen amaçlarla Kanun’un 3 (e) maddesinde tanımlandığı şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşabiliriz?

Kişisel verilerinizi, Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli idari ve teknik tedbirleri almak kaydıyla, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ve olağan iş faaliyetlerimiz çerçevesinde, gerekli olduğu durumlarda, yurt içinde ve yurtdışında bulunan sözleşmesel ilişki içinde olduğumuz ve/veya işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ve yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz. 

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da ve bu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, verilerinizi yazılı veya sözlü olarak; fiziksel veya elektronik ortamda Şirket’e iletmeniz halinde ve Kanun’da bahsedilen otomatik yollarla ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecektir.

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK M. 5/2a), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması (KVKK M. 5/2c), veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK M. 5/2ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK M. 5/2e) ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK M. 5/2f) kapsamında toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Güncellenmesi

Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde, lütfen bize bildiriniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, (f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini yazılı olarak talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Şirket’imize ileteceğiniz taleplerin yazılı olması gerekmektedir. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak hello@plentiasuperfoods.com e-posta adresimize gönderebilir ve/veya bir dilekçe ile Soğanlık Orta Mahallesi, Marifet Sokak, No:6/22, Kartal, İstanbul adresimize başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

KVKK ONAY FORMU

Arosel Gıda Katkı Maddeleri ve Mak. San. Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile aramda bulunan satış sözleşmesi kapsamında, Şirket ile paylaştığım kimlik, iletişim, finans, pazarlama verilerim ile müşteri işlem ve işlem güvenliğine ilişkin kişisel verilerimin; kişiselleştirilmiş iletişim hizmeti sunulması, anket faaliyetleri, şirket müşterilerinin anlaşılması, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet teklifleri sunulması, mobil uygulama değerlendirme ve müşteri geribildirimi süreçleri, müşteri alışveriş karar destek süreçleri, müşteri hizmetleri, online müşteri şikayetlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, sipariş yönetimi ve ürün teslimi, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, sosyal medya ürün satış ve gönderi süreçlerinin yürütülmesi, yasal bilgi taleplerinin cevaplanması ile anket, kişiselleştirme ve satış sonrası ürün/hizmet memnuniyet analizi faaliyetleri çerçevesinde; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; Şirket’in yurt içinde bulunan iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça onay verdiğimi beyan ederim.

Şirket’in hazırladığı aydınlatma metnini okudum. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğum haklar ile açık rızam ile verdiğim izinleri dilediğim zaman geri alma hakkım olduğuna ilişkin bilgilendirildim ve bu haklarımın olduğunu anladım.

Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Gerçek Kişi/Şahıs Şirketi)

Ad-Soyad:

Tarih: